BIP


Informacje

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społcznego

Kapitałludzki Europejski Fundusz Społczny Powiat Śiebodziński Lubuska Niebieska Tarcza

AktualnościZARZĄDZENIE NR 7/13

PDF Drukuj Email
ZARZĄDZENIE NR 7/13
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚWIEBODZINIE
z dnia 20 marca 2013r.
w sprawie ustalenia katalogu rzeczowego i zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 3/12 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie z dnia 23 marca 2012r. Katalog rzeczowy sprzętów, urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności, które mogą być dofinansowane na wniosek osoby fizycznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński czwartek, 21 marca 2013 10:00
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 17 czerwca 2015 10:17
 


Zarządzenie Nr 6/13

PDF Drukuj Email
Zarządzenie Nr  6/13
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
z dnia 20 marca 2013r.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
Na podstawie art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn.zm.) oraz §5 ust. 12 i §6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 nr 230 poz. 1694 z zm.) zarządza się, co następuje:
§1. Przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.
§2. Ustala się pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania osobom niepełnosprawnym, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne.
§3. Osoby niepełnosprawne, które przystąpią do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Świebodzinie” i wyrażą chęć uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku wyłonionym w drodze postępowania zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych złożą informację o wyborze Ośrodka i Organizatora turnusu po zakończeniu w/w postępowania.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński czwartek, 21 marca 2013 09:58
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 17 czerwca 2015 10:15
  

Zarządzenie Nr 5/13

PDF Drukuj Email
Zarządzenie Nr 5/13 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
 z dnia 20 marca 2013r.
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm. ), §13 ust.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia dorosłych osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ustala się do 100% sumy kwot limitu ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest zakupu jest wyższa, niż ustalony limit.
§2. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia dorosłych osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny ustala się do wysokości 50% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
§3 Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej prowadzącej działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych ustala się do wysokości 40% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński czwartek, 21 marca 2013 09:56
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: czwartek, 21 marca 2013 10:00
  

Informacja o wysokościach dofinansowania w turnusach rehabilitacyjnych

PDF Drukuj Email

Zgodnie z Komunikatem  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09 lutego 2012r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011r.  informuję, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2011r. wyniosło 3586,75zł.
Biorąc powyższe pod uwagę do 31 maja 2012r. będą obowiązywać następujące zasady dofinansowań uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych:
Kryterium dla osoby wspólnie gospodarującej- 50% tj. 1.793,37zł
Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej- 65% tj. 2.331,38zł
Kwoty dofinansowań:

 1. dla dzieci w wieku do 16. roku życia oraz w wieku do 24. roku życia uczących się i niepracujących, bez względu na stopień niepełnosprawności: 968,00zł.
 2. Opiekunowie dzieci w wieku do 16. roku życia oraz w wieku do 24. roku życia uczących się i niepracujących, bez względu na stopień niepełnosprawności: 646,00zł.
 3. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu znacznym lub równoważnym: 871,00zł.
 4. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu umiarkowanym lub równoważnym: 807,00zł.
 5. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu lekkim lub równoważnym:  660,00zł.
 6. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych: 581,00zł.
 7. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu znacznym, umiarkowanym lub równoważnym pracujące z Zakładach Pracy Chronionej: 581,00zł.
 8. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu lekkim lub równoważnym pracujące z Zakładach Pracy Chronionej: 517,00zł.

Zgodnie z Komunikatem  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2012r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012r.  informuję, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012r. wyniosło 3646,09zł.
Biorąc powyższe pod uwagę od 01 czerwca 2012r. będą obowiązywać następujące zasady dofinansowań uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych:
Kryterium dla osoby wspólnie gospodarującej- 50% tj. 1.823,05zł
Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej- 65% tj. 2.369,96zł

Kwoty dofinansowań:
 1. dla dzieci w wieku do 16. roku życia oraz w wieku do 24. roku życia uczących się i niepracujących, bez względu na stopień niepełnosprawności: 984,00zł
 2. Opiekunowie dzieci w wieku do 16. roku życia oraz w wieku do 24. roku życia uczących się i niepracujących, bez względu na stopień niepełnosprawności: 656,00zł
 3. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu znacznym lub równoważnym: 886,00zł
 4. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu umiarkowanym lub równoważnym: 820,00zł
 5. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu lekkim lub równoważne:  671,00zł
 6. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych: 591,00zł.
 7. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu znacznym, umiarkowanym lub równoważnym pracujące z Zakładach Pracy Chronionej: 591,00zł.
 8. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem w stopniu lekkim lub równoważnym pracujące z Zakładach Pracy Chronionej: 525,00zł.

 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 23 maja 2012 13:56
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: poniedziałek, 02 grudnia 2013 09:25
  

Zarządzenie Nr 4/12

PDF Drukuj Email
Zarządzenie Nr  4/12
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
 z dnia 23.03.2012r.
 
W sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Dofinansowań ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie nr 4-2012.pdf)Treść zarządzenia[Treść zarządzenia]200 Kb
 
Podmiot udostępniający informację Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie.
Wpisany przez P. Rowiński środa, 04 kwietnia 2012 11:17
Osoba odpowiedzialna za treść: Janik Ludmiła
Data ostatniej zmiany: środa, 04 kwietnia 2012 11:18
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 7